विदर्भ विकास मंडळात आपलं स्वागत आहे

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३९१ (२) अन्वये मा . राष्ट्रपती यांनी दिनांक ९ मार्च १९९४ रोजी विदर्भ , मराठवाडा व उर्वरीत महाराष्ट्र या क्षेत्रासाठी प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्याबाबत आदेश निर्गमित केले .

विदर्भातील मुख्य स्थळे - इतर स्थळांसाठी इथे क्लिक करा

विदर्भाच्या विकासासाठी आपल्या सूचना

जिह्ल्याच्या आर्थिक व सामाजिक समालोचनासाठी जिह्ल्यावर क्लिक करा

Maharashtra: 'FRA, PESA have replaced government administration with grassroots democracy’

माहितीच्या अधिकाराखाली - Right to Information Act

मार्गदर्शक तत्वे आणि मार्गदर्शिका

Human Development Report - 2014 (Nagpur)

District Development Report(Gadchiroli)

विदर्भातील मत्स्यव्यवसाय व मत्स्य संवर्धन विकास कृती आराखडा

Action Plan for Development Fisheries & Aquaculture in Vidarbha